สำนักประยุกต์
และบริการภูมิสารสนเทศ


เกี่ยวกับสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ


ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม และ แอปพลิเคชัน ต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ทะเลและชายฝั่ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคม

บุคคลากร

ระบบและแอปพลิเคชันที่ให้บริการ


G-MOS

โครงการผลิตแผนที่กลางออนไลน์ Government Map Online Service

FLOOD

ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม

DROUGHT

ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

Water Area

ระบบการติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำ

FIRE

ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่ไฟป่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

SDS

ระบบการให้บริการข้อมูลของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

COASTAL RADAR

ระบบตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำทะเลด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง

GMaS

ระบบติดตามและประมวลผลเชิงพื้นที่ทางทะเล

GFMS

ระบบแผนที่ติดตามพื้นป่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

GIS AGRO 4.0

ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร

RICE

ระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม

ECO PLANT

ระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม

SUVARNABHUMI

โครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

G-SOCIAL

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ บนรากฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร

G-WATER

ระบบวิเคราะห์ผลกระทบจากน้ำท่วม / พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ

G-REFOREST

ระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม

EO

ระบบให้บริการดาวเทียมรายละเอียดต่ำ

TCS

ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล

GIAS CONTACT


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้อำนวยการสำนัก

02-141-4554

หัวหน้างานบริหาร

02-141-4546

หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูล

02-141-4569

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากร

02-141-4534

หัวหน้าฝ่ายภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม

02-141-4536

หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ

02-141-4553

หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางสังคม

02-141-4570